ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

סידורים לנכים לפי חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים)

לפי חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים
לפי חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ח-1988 (להלן - חוק סידורים לנכים), ליד כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש, ובכל מעבר חצייה מסומן - יהיו המדרכה, אי-התנועה ואבני השפה מונמכים באופן המאפשר לנכה בכיסא גלגלים לרדת מהם ולעלות עליהם בנוחות, ובשיפוע שלא יעלה על 10%. החוק, שנכנס לתוקף ב-1988, קובע כי במדרכה, באי-תנועה ובאבני שפה שהיו קיימים במועד כניסתו לתוקף, ייעשו הנמכות בתוך חמש שנים מאותו מועד, ובלבד שייעשו בהזדמנות הראשונה, בעת תיקונה או שיפוצה של מדרכה קיימת. עוד נקבע בו, שמדי שנה בשנה ייעשו הנמכות ב-20% לפחות מהמדרכות הקיימות, אגב מתן עדיפות למעברים שבקרבת בניינים ציבוריים. מהאמור לעיל עולה שהרשויות המקומיות היו צריכות לסיים את ביצוע ההנמכות בכל תחומיהן עד סוף שנת 1993. בחוק גם נקבע, כי שר הפנים, הממונה על ביצוע החוק, רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו[20].

ביוני 1996 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים לרשויות המקומיות בנוגע להנמכת מדרכות. בחוזר צוין, כי במדרכות רבות בארץ טרם נעשו הנמכות במקומות הדרושים, אף שעל פי חוק סידורים לנכים הרשויות המקומיות כבר היו צריכות להשלים את ביצוען. בחוזר נקבע, כי על הרשויות לבדוק את המדרכות שבתחומיהן ולהכין תכנית עבודה לביצוע מסודר ועקבי של ההנמכות.

נמצא, כי עד מועד כתיבת דוח זה, סוף שנת 2001, לא יושמו הוראות חוק סידורים לנכים במלואן ברשויות המקומיות. יתר על כן, יש רשויות שלא עשו סקר על מצב המדרכות, הדרוש כדי לקבוע תכנית עבודה להנמכתן.

עוד נמצא, כי שר הפנים לא השתמש בסמכות שהקנה לו חוק סידורים לנכים, ולא התקין תקנות שיבטיחו את ביצועו של החוק. מן הראוי היה להתקין תקנות כדי להסדיר את המפרט הטכני וההנדסי שעל פיו יש לבצע את החוק, ולקבוע אמצעים לפיקוח על ביצועו.

בחוק סידורים לנכים נקבע השיפוע שבין המדרכה לבין הכביש אך לא נקבע מהו הגובה המרבי של סף המדרכה המותר. בהעדר תקנות המגדירות את הגובה המרבי של המדרכה לאחר ההנמכה, הסף במדרכות רבות שהונמכו עדיין גבוה מדי ואינו מאפשר לנכים לעלות עליהן או לרדת מהן ללא סיוע.

נגישות פיזית בבניינים ובמקומות ציבוריים

במהלך שנת 2001 אסף משרד מבקר המדינה נתונים, ובדק סידורי נגישות בכמה בניינים ומקומות ציבוריים:

משרדי ממשלה

1. משרד האוצר - נציבות מס הכנסה: בשנים 1999 ו-2000 בדקה נציבות מס הכנסה את נושא השירות לציבור הניתן במשרדיה, ובין היתר נבדקה הנגישות לאנשים בעלי מוגבלות בתשעה משרדי שומה. בדיקת הנציבות העלתה ליקויים בנגישות בחמישה מתשעת המשרדים האלה. עד מועד סיום הביקורת, אוגוסט 2001, תוקנו הליקויים רק בשני משרדים.האתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)