ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 76), התשס"ד-2004

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 76), התשס"ד-2004
[מס' מ/106, פ/1895; "דברי הכנסת", חוב' ל"ב, עמ' , וחוב' כ"ז, עמ' ; נספחות.]
(קריאה שנייה וקריאה שלישית)

היו"ר אתי לבני:

אנו עוברים עכשיו להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 76), התשס"ד-2004, קריאה שנייה וקריאה שלישית. מציג את הצעת החוק יושב-ראש הוועדה המשותפת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכספים. חבר הכנסת אהוד רצאבי, בבקשה.

אהוד רצאבי (יו"ר הוועדה המשותפת):

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת שנשארו במליאה כדי לאשר חוק כה חשוב, כיושב-ראש הוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת הכספים אני מתכבד להביא לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 76), התשס"ד-2004. הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק – הצעת חוק ממשלתית עם הצעת חוק פרטית שלי ושל חברי כנסת נוספים, אברהם הירשזון, בייגה שוחט, רוני בריזון, אלי אפללו, דניאל בנלולו, רשף חן, יחיאל חזן ואיתן כבל.

במסגרת הרפורמה במס הכנסה ומיסוי ההון תוקן חוק הביטוח הלאומי, תיקון שלפיו הכנסות פסיביות כגון הכנסות מריבית, למשל, ריבית מקופות גמל או תוכנית חיסכון והכנסות מדיבידנד שאינן הכנסות בידי בעל שליטה בחברה, יחול עליהן פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

הוראת השעה נקבעה לתקופה של שנה אחת, אשר הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2003. הוראת השעה נקבעה על סמך ההנחה, שהביטוח הלאומי מבטח, ככלל, הכנסות עבודה של שכירים, והכנסות ממשלוח יד של עצמאים, והמוסד אינו משמש מקור לגביית מסים.

גברתי היושבת-ראש ורבותי חברי הכנסת, לאור הניסיון שהצטבר בזמן שבו עמדה הוראת השעה בתוקפה, הוצע הן על-ידי ועל-ידי חברי והן על-ידי הממשלה לקבוע את ההוראה כהוראת קבע. במסגרת הדיונים בוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, שדנה בשתי ההצעות, הוצע להרחיב את הפטור, ולכלול בו הכנסות פסיביות נוספות, מהשכרת דירת מגורים.

מאחר שההשקעה בדירה אינה שונה ברמת העיקרון מהשקעה בחיסכון או במניות, הוחלט לכלול בפטור גם הכנסות הפטורות ממס הכנסה לפי הוראות חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (הוראת שעה), 1990, העומדת כיום על כ-7,300 ש"ח, וכן הכנסות מדמי שכירות שעליהן חלות הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה ובגינן משולם מס בגובה 10%.

כדי לחסוך זמן מחברי הבית ומתוך ציפייה שהחוק אכן יאושר, אני חפץ להודות לצוות ועדת העבודה והרווחה, לחבר הכנסת יהלום, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, ולחבר הכנסת אברהם הירשזון, יושב-ראש ועדת הכספים, שאישרו את הקמת הוועדה המשותפת, כמובן, להודות לשר אורלב ולמנכ"ל המוסד לביטוח לאומי יגאל בן-שלום, ולעובדי המוסד על תמיכתם האיתנה בהצעת החוק ועל הסכמתם לראייה כי ביטוח לאומי איננו מס, וכי אין להטילו על הכנסות שלא מעבודה, וזאת למרות ההתנגדויות מבית. ראוי שהמוסד לביטוח לאומי יישאר במישור הביטוחי, להכנסה שלא מעבודה אין כל השלכה על הזכאות לגמלאות מחליפות שכר. הצעת חוק זו תקל דווקא על השכבות החלשות, החיות מהפירות על ההון שאגרו במהלך חייהן.

בשולי הדברים רצוי להעיר הערה דווקא לממשלה: חבל שהיינו צריכים לחכות שבעה חודשים תמימים מיום גמר הפטור על אותן הכנסות בדצמבר 2003 עד שהממשלה התעשתה והסכימה עם הבקשה שלי להאריך את הפטור הזה. במהלך שבעה חודשים האלה אזרחי מדינת ישראל, שהחוק הזה חל עליהם, חשבו שהם פטורים, ולמעשה, היו עבריינים בכוח, ללא ידיעה שהם עוברים עבירה. מן הראוי שהממשלה תדאג להגיש את הצעות החוק שלה בזמן ולא לגרום לחוסר ידע שכזה.

גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, הצעת החוק מוגשת ללא הסתייגויות, ואני מציע לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית. תודה רבה.

היו"ר אתי לבני:

אתה מבקש להודות בהזדמנות זו?

אהוד רצאבי (יו"ר הוועדה המשותפת):

הודיתי.

היו"ר אתי לבני:

לכולם?

אהוד רצאבי (יו"ר הוועדה המשותפת):

לכולם, תודה רבה.

היו"ר אתי לבני:

גם לעליזה?

אהוד רצאבי (יו"ר הוועדה המשותפת):

לכולם. רגע, עשית לי עכשיו פקפוקים בלב. כמובן, לג'ודי ולכולם, פשוט לכולם. העיקר שזה יאושר.

היו"ר אתי לבני:

אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 76), התשס"ד-2004, בקריאה שנייה. אין הסתייגויות, כאמור, ואנחנו נצביע על כל הסעיפים כאחד, זה שני סעיפים – 1 ו-2. בבקשה, אנו עוברים להצבעה.

הצבעה מס' 11

בעד סעיפים 1-2– 7
נגד – אין
נמנעים – אין
סעיפים 1-2 נתקבלו.

היו"ר אתי לבני:

בעד - 7, אין נגד ואין נמנעים. הצעת חוק זו עברה בקריאה שנייה, ואנו עוברים עכשיו להצבעה בקריאה שלישית, בבקשה, אנא הצביעו.

הצבעה מס' 12

בעד החוק – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 76), התשס"ד-2004, נתקבל.

היו"ר אתי לבני:

בעד - 8, אין נגד ואין נמנעים. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 76), התשס"ד-2004, עברה בקריאה שלישית, החוק התקבל, תודה רבה.
כל הזכויות שמורות לכנסת ישראל.האתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)