ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

חוק חסרי ישע עידכון: תשס"ב, 32

חוק חסרי ישע
עידכון: תשס"ב, 32

חוק "חסרי ישע" הוא למעשה תת-פרק (סימן ו'1) של חוק העונשין והוא נקרא גם "תיקון 21".

להשלמת התמונה יש לעיין:
פרק ח': פגיעות בסדרי המשטר והחברה, סימן י' - זנות ותועבה.
פרק י': פגיעות בגוף, סימן ג' - אחריות לשלום אדם.
פרק י': פגיעות בגוף, סימן ה' - עבירות מין.
פרק י': פגיעות בגוף, תיקון 70 - עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע.
פרק י': פגיעות בגוף, סימן ג' - עבירות כלפי קטינים ונכים.
סימן ו'1: פגיעה בקטינים ובחסרי ישע (תיקון: תש"ן)

368א. הגדרות (תיקון: תש"ן, תש"ס)
בסימן זה -
"אחראי על קטין או חסר ישע" - כל אחד מאלה:
1. הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע - מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו;
2. בן משפחה של קטין או של חסר ישע, שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו;
3. מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות.
"חסר ישע" - מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו;
"מעשה" - לרבות מחדל;
"פקיד סעד" - מי שמונה לכך לפי חוק;
368ב. תקיפת קטין או חסר ישע (תיקון התש"ן)
א. התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש , דינו - מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו - מאסר שבע שנים.
ב. נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה , דינו של התוקף - מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו - מאסר תשע שנים.
ג. לעניין סעיף זה, "חבלה" - בין גופנית בין נפשית.
368ג. התעללות בקטין או בחסר ישע (תיקון התש"ן)
העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית, דינו - מאסר שבע שנים; היה העושה אחראי על קטין או חסר ישע, דינו - מאסר תשע שנים.
368ד. חובת דיווח (תיקון: תש"ן, תשנ"א, תש"ס)
א. היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שלושה חדשים.
ב. רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או עוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שבו נמצא קטין או חסר ישע - שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה בקטין או חסר ישע בידי אחראי עליו - חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר ששה חדשים.
ג. היה לאחראי על קטין או חסר ישע יסוד סביר לחשוב כי אחראי אחר על קטין או חסר ישע עבר בו עבירה, חובה עליו לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר ששה חדשים.
ד. נעברה בקטין או בחסר ישע הנמצא במעון, במוסד או במסגרת חינוכית או טיפולית אחרת, עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 348, או עבירה של גרימת חבלה חמורה לפי סעיף 368ב(ב) או עבירת התעללות לפי סעיף 368ג, חובה על מנהל או איש צוות במקום כאמור, לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד סעד או למשטרה; העובר על הוראה זו, דינו - מאסר שישה חדשים.
ה. חובת דיווח לפי סעיף זה לא תחול על קטין.
ו. פקיד סעד שקיבל דיווח לפי סעיף זה יעבירנו למשטרה בצירוף המלצתו לפעול או להימנע מלפעול בקשר לדיווח, אלא אם כן קיבל אישור שלא להעביר את הדיווח למשטרה מאת אחת הועדות שהקים שר המשפטים לענין זה; חברי ועדה כאמור יהיו נציג פרקליט מחוז והוא יהיה היושב-ראש, קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה ופקיד סעד מחוזי.
ז. הגיע למשטרה מידע לפי סעיף זה, תעביר אותו לפקיד סעד, ולא תפעל לפני שתיוועץ בפקיד הסעד, אלא אם כן נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי; אין בפעולה מיידית כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע לפקיד סעד וההתייעצות עמו לאחר מכן אלא אם כן נדרשת פעולה מיידית שאינה סובלת דיחוי; אין בפעולה מיידית כאמור כדי לשלול את חובת העברת המידע לפקיד סעד וההתייעצות עמו לאחר מכן.
ח. בסעיף זה, למעט בסעיף קטן (ד), "עבירה" - עבירות זנות לפי סעיפים 199 , 201 , 202 , 203 , 203א , 203ב , 203ג ו- 205א , עבירה של פרסום והצגת תועבה לפי סעיף 214(ב1) , עבירה של סיכון החיים והבריאות לפי סעיף 337 , עבירת מין לפי סעיפים 345 עד 348 ו- 351 , עבירה של נטישה או הזנחה לפי סעיפים 361 ו- 362 ועבירה של תקיפה או התעללות לפי סעיפים 368ב ו- 368ג .
368ה. תקנות (תיקון התש"ן)
שר המשפטים, לאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע סימן זה.האתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)