ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

אגרת נכה לרכב , תג נכה

אגרת נכה לרכב

המבקש כי תונהג אגרת נכה לרכב הרשום על שמו כנכה יעמוד באמור בתקנה הר"מ:
(א) "נכה" - אדם שרופא ממשלתי או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות הנכים (טיפול רפואי) תשי"ד - ,1954 או רופא מוסמך ראשי שנתמנה בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט"ו - ,1955 אישר לגביו בכתב אחד משני אלה:
(1) שהוא זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
(2) שדרגת נכותו מגיעה ל - %60 לפחות ותנועתו בדרכים בלי הרכב עלולה
לערער את מצב ריאות;
(ב) "עוור" - ימציא תעודת עיוור מטעם משרד העבודה והרווחה.

את המסמכים הרפואיים בלווי רישיון רכב הרשום על שם הנכה ותעודת זהות יש להציג בסניף הרישוי הקרוב לשם הסדרת הענין.

הערה: רופא ממשלתי פירושו - לשכת הבריאות המחוזית. שירות זה ניתן בכל סניפי הרישוי ברחבי הארץ.

אגף הרישוי

בקשות

בקשה לתו חניה לנכה
חוק חניה לנכים, תשנ"ד 1993(כולל תיקון - ס"ח 1766 ,25/12/00)
.1 א. בחוק זה -
"תג נכה" - תג שנתנה רשות הרישוי לנכה, הנושא את שם הנכה, את מספר זהותו ואת מספרי זהותו ואת מספרי הרישוי של עד שני כלי רכב מזכים.
"נכה" - עיוור ואדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על י דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה או אדם שניתן לגביו אישור בכתב כאמור בסעיף 1 א:
.1 שדרגת נכותו מגיעה ל - %60 לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה
לערער את מצב בריאותו.
.2 שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.
.3 שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

"רכב מזכה" - רכב שלגביו הוכיח הנכה, להנחת דעתה של רשות הרישוי, כי הוא עומד לשימושו האישי דרך קבע.

ב. למונחים אחרים בחוק זה תהיה המשמעות שיש להם לפי פקודת התעבורה.
המבקש לקבל תו חניה לנכה שגילו 65 ומטה חייב שיהיה בידו אחד
מהאישורים הרפואיים המעידים על נכות:

א. תעודת עיוור - ממשרד העבודה והרווחה.
ב. אישור לשכת הבריאות או אישור מטעם הרופא המוסמך של מערכת הבטחון בו רשום אחד מאלה:

.1 שדרגת נכותו מגיע ל - %60 לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער
את מצב בריאותו.
.2 שהוא מוגבל בהליכה חקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.
.3 הוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

מבקש שטרם מלאו לו 65 שנה וקיבל אישור ממשרד הבריאות שאיננו אישור
נכות ימציא למשרדי הרישוי את המסמכים הרשומים מטה:

- תשובת לשכת הבריאות.
- צילום רשיון נהיגה של המבקש (במידה ויש בידו).

ניתן לתת תו נכה לשני כלי רכב כאשר התמלא אחד התנאים (כל רכב יכול לענות על תנאי אחר):
א. הרכב רשום על שם הנכה (וגם על שם אחרים).
ב. הרכב רשום על שם בן משפחה כלהלן (וגם על שם אחרים) של הנכה:

- בן / בת זוג (אם אין רישום בתעודת הזהות, גם לפי מסמך שבו רשום כי
השניים חיים כבני זוג במשק בית משותף אף ללא נישואים - הסכמי
נישואין, ממון וכד').
או - ההורים (או אחד מהם).
או - בן / בת של הנכה. עם הצגת תעודת זהות בה רשומה הקירבה המשפחתית.
ג. הרכב רשום על שם המעסיק - אישור ממקום העבודה שהנכה מועסק על ידו
והרכב הועמד לרשות הנכה.
ד. הרכב רשום על שם חברת ליסינג - הסכם חכירה עם הנכה. כאשר הסכם החכירה הוא עם המעסיק של הנכה יש לצרף גם אישור ממקום העבודה כאמור בסעיף ג'.
ה. הרכב רשום על שם קיבוץ - אישור ממזכירות הקיבוץ שהרכב ניתן לשימוש הנכה.
ו. הרכב רשום על שם אדם אחר המסיע את הנכה - הצהרה בפני עו"ד (או תצהיר בימ"ש) של הנכה ושל מי שהרכב רשום על שמו כי בעל הרכב הרשום מעמיד את
רכבו לשימושו האישי של הנכה דרך קבע.
למי שנעשה נכה לראשונה לאחר שמלאו לו 65 שנה ומעלה יינתן תו חניה לנכה רק למי שנוהג בעצמו (יש בידו רשיון נהיגה בתוקף) ורק לכלי רכב בבעלות הנכה. המבקש יגיש את המסמכים העדכניים עם רשיון נהיגה בתוקף ועם מסמכי הרכב עד שני כלי רכב הרשומים בבעלותו, למשרד הרישוי המחוזי באיזור מגוריו (ניתן לקבל שירות זה גם בסניף הרישוי ברמלה).

להלן הכתובות והטלפונים של משרדי הרישוי המטפלים בקבלת תו חניה לנכה:

משרד הרישוי חולון - רח' הלוחמים ,1 בימים א' - ה' בין השעות 07:30 - 13:30. טלפון - 03-5027602 בין השעות 08:00 - 10:00
משרד רישוי חיפה - רח' יפו 157 בית אמות חיפה. טלפון -8818828 04
משרד רישוי באר שבע - שד' שז"ר 33 בית נועם באר שבע, טלפון .6406103 08
משרד רישוי ירושלים - רח' יפו 97 בניין כלל ירושלים, טלפון .6228288 02
משרד רישוי תלפיות - רח' הסדנא 14 ירושלים, טלפון .5682222 02
משרד רישוי רמלה - רח' הרצל 91 רמלה, טלפון .9789080 08

לכל מידע נוסף ניתן לפנות למרכז מידע ארצי - 5027777 03
בברכה,
אגף הרישוי
העתק: ארגון הגג של ארגוני הנכים.האתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)