ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי, תקנות התכנון והבניה

חלק ח': התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי, תקנות התכנון והבניה, התש"ל - 1970, התוספת השניה (תקנה 17), כולל תיקון מס' 4 התשס"ב 2002.
                                                                                                                        (09.02)
                    סימן א': פרשנות
 
 
8.01. בחלק זה-
 
" בנין ציבורי א' בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל:
 
(1) אולם לשמחות;
(2) בית אבות;
(3) בית לאסיפות ובית לעצרות עם כמשמעות "אסיפה" ו" עצרת עם" בסעיף 1 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, התשכ"ג 1962;
(4) בית חולים כמשמעות המונח "בית חולים" בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, לרבות מרפאות ציבוריות;
(5) בית ספר למבוגרים ומוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958;
(6) מוזיאון או בנין המשמש באופן קבוע לתערוכות, שהם ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או עירוני, וכל מקום כיוצא באלה:
(7) בנין המשמש מגרש ספורט או מקום למיתקני ספורט;
(8) חנות כל בו, לרבות סופר מרקט, ששטחה עולה על 350 מ"ר;
(9) בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או נמל- ים, תחנת רכבת, תחנה מרכזית ומסוף לנוסעים באוטובוסים.
 
"בנין ציבורי ב"- בנין או חלק מבנין המשמש למטרות הבאות, להוציא בנין או חלק מבנין שאינו נועד להיות פתוח לקהל:
 
(1) בית דואר וסוכנות דואר;
(2) בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה המשמש באופן קבוע לפולחן דתי, ששטחו 150 מ"ר לפחות;
(3) בית לקולנוע, לקונצרטים ולתיאטרון;
(4) בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכל מקום כיוצא באלה שבו מספקים לינה בתמורה והמכיל 20 מיטות לפחות;
(5) בית מרחץ;
(6) בנק;
(7) בריכת שחיה;
(8) בית ספר עממי, בית ספר תיכון, בית ספר מקצועי, גן ילדים להוציא גן ילדים פרטי;
(9) מוסד ציבורי לילדים;
(10)         מסעדה, חדר אוכל או בית קפה הנמצאים בקומת קרקע והיכולים להכיל למעלה מ- 25 סועדים;
(11)         משרדי ממשלה, משרדי רשויות מקומיות וכל בנין אחר הנועד למתן שירות ציבורי;
 
 
 
 
"בנין ציבורי" בנין ציבורי א' או בנין ציבורי ב';
"יחידת אכסון" חדר לינה, או חדר השירותים צמוד לאותו חדר או לאותה מערכת חדרים ובין אם הוא במקום אחר;
" יחידה מיוחדת" יחידת אכסון המותאמת לאכסון נכים כמפורט בסעיף 8.25;
 
"נכה" אדם בעל מגבלה גופנית המונעת ממנו להשתמש בדרך נוחה בבנין ציבורי שבו אין הסידורים המיוחדים המפורטים בחלק זה, כולם או מקצתם;
 
" רוחב חופשי בפתח"-
(1) בדלת חד- כנפית- המרחק האפקי בין מישור כנף הדלת הפתוחה בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת ובין הפאה הצדדית של המלבן, הבולטת ביותר כלפי הפתח, ממול;
(2) בדלת דו- כנפית- המרחק האפקי בין מישורי שתי כנפי הדלת הסמוכות זו לזו והתפתחות בזווית ישרה לקיר שבו היא נמצאת;
(3) בדלת הזזה חד כנפית המרחק האפקי בין הפאה הצדדית של הדלת, כאשר היא פתוחה לגמרי ובין פאת המלבן ממול;
(4) בדלת הזזה דו- כנפית המרחק האפקי בין הפאות הצדדיות של שתי כנפי הדלת, כאשר שתיהן פתוחות לגמרי;
"רום מדרגה" ו"שלח מדרגה" כמשמעותם בסעיף 3.01 לתוספת השניה.
 
 
סימן ב' : הוראות למתן היתר לבנין ציבורי (תיקון התשנ"ה)
מתן היתר לבנין ציבורי
 
8.02(א) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי א' אלא אם בכל הבנין או בחלקו המשמש למטרות של בנין ציבורי א', הכל לפי הענין, ימולאו התנאים המפורטים בחלק זה הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח.
 
(ב) לא יינתן היתר להקמת בנין ציבורי ב' אלא אם ימולאו לגבי קומה אחת לפחות ולדרכי הגישה לאותה קומה התנאים המפורטים בחלק זה הכל בכפוף לאמור ביתר הוראות סעיף זה על יחידות מיוחדות במקומות אירוח.
 
(ג) היתר להקמת בנין הנועד לשמש מטרה מן המפורטות בפסקה (4) להגדרת "בנין ציבורי ב" שבסעיף 8.01 (בסעיף זה- מקום לאירוח), והיתר להוספת יחידות אכסון למקום לאירוח קיים, מותנים בקיומן, בהתאמתן או בהקמתן, לפי הענין, של מספר יחידות מיוחדות בתוך כלל יחידות האכסון שבאותו מקום אירוח, הכל כמפורט להלן:
 
(1) בבנין שבו מ- 25 עד 70 יחידות אכסון יחידה מיוחדת אחת לפחות;
(2) בבנין שבו מ- 71 עד 150 יחידות אכסון שתי יחידות מיוחדות לפחות;
(3) בבנין שבו מ- 151 עד 200 יחידות אכסון- שלוש יחידות מיוחדות לפחות;
(4) בבנין שבו מ- 201 עד 300 יחידות אכסון ארבע יחידות מיוחדות לפחות;
(5) לכל 75 יחידות אכסון נוספות יחידה מיוחדת אחת.
 
(ד) בדרכי הגישה מיחידות מיוחדות אל חלק מחלקי מקום האירוח שבאותו בנין- הפתוחים או הנועדים להיות פתוחים לקהל (להלן בסעיף זה- שטח ציבורי), ינהגו כבדרכי גישה לחלק האמור שכשלעצמן פתוחות לקהל, בין אם היחידה המיוחדת נמצאת באותה קומה עם השטח הציבורי ובין אם לאו.
(ה) על מתן היתר להוספת יחידות אכסון למקום אירוח קיים יחולו הוראות מיוחדות אלה:
 
(1) עלה סך כל יחידות האכסון הנוספות על שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות ועלה כלל מספר יחידות גם יחד על 25, ינהגו במקום האירוח כולו לפי האמור בסעיפים קטנים (ג) ו- (ד);
(2) הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית, כמשמעותה בסעיף 10 א לחוק (להלן- רשות הרישוי המחוזית) לפטור, בתנאים או בלעדיהם, מקיום הוראות פסקה (1), כולן או מקצתן, בשטחים מסוימים שבמקום האירוח, אם ראתה שבנסיבות הענין ובהתחשב בחיוניות הגישה שבמקום האירוח, אם ראתה שבנסיבות הענין ובהתחשב בחיוניות הגישה לשטח הציבורי, קיומן כרוך בעבודות שממדי ביצוען או תנאיהן או הוצאיתיהן אינם סבירים;
(3) הועדה המקומית רשאית, לאחר התייעצות עם רשות הרישוי המחוזית, לחייב בעל היתר להוספת יחידות אכסון בתנאי פסקה (1), גם אם אין בתוספות היחידות כדי שליש מסך כל יחידות האכסון הקיימות, אם לדעתה חיוב בעל ההיתר בקיום התנאי האמור כרוך בהוצאות סבירות, והוא ניתן לביצוע בתנאים ובממדים סבירים בנסיבות הענין; הוראה זו לא תחול לגבי בנין שהיתר להקמתו הוצא עד יום ט"ז בניסן התשל"ב (31 במרס 1972).
 
(ו) כדי להסיר ספק נקבע בזה שבעל היתר חייב לקיים את התנאים המפורטים בסעיפים קטנים (ג), (ד) ו- (ה) לפי הענין, רק אם נושא ההיתר הוא הקמת מקום אירוח שלם או הוספת יחידות אכסון למקום קיים דרך בניה או שינוי יעוד של נין קיים; התנאים האמורים אינם חלים על הוספת חלקים אחרים למקום אירוח או ביצוע שינויים או תיקונים בו, בדרך האמורה.


האתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)