ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי גישה אל בנין ציבורי מהחוץ

 (א) הגישה מהרחוב או ממגרש החניה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין הציבורי תהיה באמצעות כבש (רמפה), כאמור בסעיף קטן(ב), ובאמצעות מדרגות, כאמור בסעיף קטן(ג).

 

(ב)הותקנה הגישה באמצעות כבש, יתמלאו לגביו התנאים הבאים:

 

(1)  שיפוע הכבש לא יעלה על 1:10;

(2)   עלה שיפוע הכבש על 1:20, יהיה ארכו לא יותר מ- 9.00 מטרים;

(3)  רחבו של הכבש בין המעקים או הספים לא יפחת מ- 1.25 מטר;

(4)  עלה שיפוע הכבש על 1:12 ייבנה בקצהו העליון משטח אפקי שעמקו ורחבו לא יפחתו מ- 1.25 מטר;

(5)  בקצה החפשי של הכבש או המשטח האפקי המורם מהקרקע, ייבנה סף אשר גבהו בכל מקום יהיה לפחות 5 ס"מ מעל מפלסם;

(6)  רחבו של הסף האמור לא יפחת מ- 5 ס"מ;

(7)  ייבנה מעקה בצד החפשי של הכבש או המשטח האפקי מעל הסף האמור וגם לאורך הקירות אם הם צמודים אליהם;

(8)  למעקה האמור יותקן בית אחיזה שמישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה 90 ס"מ מעל מפלס הכבש או המשטח האפקי;

(9)  תינתן לבית אחיזה צורה המאפשרת ליד לגרפה בנקל; אם חתכו עגול, יהי קטרו לא פחות מ- 45 מ"מ ולא יותר מ- 50 מ"מ;

(10)לאורך הקירות האמורים בפיסקה(7) יותר להתקין מסעד בלבד במקום המעקה האמור;

(11)לאורך הכבש, משני צדדיו, יותקן מסעד שני הדומה בצורתו ובמידותיו לראשון ומישורו העליון יהיה בכל מקום בגובה של 75 ס"מ מפלס הכבש;

(12)בכפוף לאמור בפיסקה (11) ובניגוד לאמור בפיסקה (8) יותר להתקין את בית האחיזה העליון בגובה של 98 ס"מ מעל מפלס הכבש;

(13)בקצהו התחתון של כל כבש יהיה השטח נקי מכל מכשול ונוח לנוע בו.

 

(ג) עלה שיפוע הכבש של 1:12, תיבנה גישה נוספת באמצעות מדרגות ולגביהן יתמלאו התנאים הבאים;

 

(1) המדרגות האמורות תובלנה אל דלת כניסה אחת לפחות של הבנין האמור;

(2) שלח המדרגה לא יפחת מ- 28 ס"מ;

(3) רום המדרגה יהיה 15 ס"מ;

(4) יישמר קצב אחיד במהלך המדרגות;

(5) מהלך אחד של מדרגות לא יתרומם יותר גבוה מ- 1.25 מטר;

(6) בכל מהלך מדרגות כאמור לא יהיו פחות מ- 3 מדרגות;

(7) המדרגות האמורות יימצאו תחת כיסוי מבטון או מחומר אטים אחר;

(8) ייבנה משני צדי המדרגות האמורות מעקה בסעיף קטן (ב)(8) ו- (9);

(9)תחול הוראת סעיף קטן(ב)(11);

(10)מסעד זה כאמור בסעיף קטן (ב) (11) יימשך 30ס"מ לפחות מעל קצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות ובחלקו הארוך במאוזן;

(11)במשטחי ביניים יותקן מסעד לאורך הקירות מסביב במאוזן, ובהמשך ובגובה  כאמור בסעיף (ב) (9).

 

 

דלת כניסה

 

8.05 (א) בבנין ציבורי תימצא לפחות דלת כניסה אחת כאמור בסעיף 8.04 (א) ו- (ג)(1), אשר רחבה החפשי בפתח לא יהיה קטן מ- 80 ס"מ, ותיפתח כלפי חוץ עם כיון היציאה מהבנין הציבורי.

 

(ב) לדלת האמורה לא יותקן מפתן, ואם הכרחי להתקינו, הוא לא יתרומם יותר מ- 2 ס"מ מעל מפלס הרצפה, משני הצדדים.

 

(ג)משמשת דלת מסתובבת ככניסה ראשית לבנין הציבורי, תותקן על ידה או בקרבתה דלת כניסה נוספת לבנין האמור, אשר תמלא אחר התנאים שבהוראות סעיף זה.

 

 

פני דרכי גישה

 

 

8.06 (א) פני המשטחים לפני ואחרי הכבש ועל הכבש עצמו יהיו מחוספסים.

(ב)נבנו המשטחים האמורים מפלטות אבן, בטון או חומר אחר, עם תפרים, יהיו התפרים ברוחב לא יותר גדול מ- 2 ס"מ, מלאים ישר עם מישור הפלטות וכל השטח ללא גומות או בליטות ומחוספס.

 

 

דלתות פנים (תיקון התשנ"ז מס' 2)

 

 

8.07 כל דלתות פנים בבנין ציבורי המיועדות לשימוש הקהל ימולאו לגביהן התנאים הבאים:

 

(1)הרוחב החפשי בפתח לא יפחת מ- 80 ס"מ;

(2)אורך הקיר שבו מורכבת הדלת מצד הידית שבדלת לא יפחת מ- 40 ס"מ,הנמדדים מקצה המשקוף של אותו צד של הדלת במקום שבו נמצאת הידית האמורה;

(3)אם יהיה מפתן בדלת, הוא לא יתרומם יותר מ- 2 ס"מ מעל פני הרצפה, משני הצדדים;

(4)דלת הנפתחת אל הפרוזדור או המעבר יש להתקינה בתוך גומחה של קיר;

(5)לא תיפתח דלת ישר אל מדרגות, אלא אל משטח אפקי של חדר המדרגות האמור ועמקו ורחבו של המשטח האמור יהיה לפחות 1.25 מטר.

(6)תורכב דלת הזזה או דלת מסתובבת או דלת קפיצית (פנדל) רק בתנאי שתימצא בקרבתה דלת בעלת כנף אחת או יותר, המיועדת למטרה שלה משמשות הדלתות האמורות;

(7)בפתח של דלת הנפתחת אוטומטית יורכב מיתקן השהיה המאפשר מעבר בטוח לכל נכה;

(8)המישור התחתון של כנף הדלת, משני צדדיה יוגן בחומר קשה, בלתי שקוף, בגובה עד 35 ס"מ לפחות מפני הרצפה;

 

 

 

(9)תותר דלת שקופה ואם משתמשים בזכוכית כחומר שקוף יתמלאו לגבי דלת מזוגגת התנאים שלהן:

 

(א)הזכוכית בכנף הדלת תתחיל בגובה של 1.00 מטר לפחות מפני הרצפה;

(ב)על אף האמור בסעיף קטן(1) תוכל הזכוכית להתחיל בגובה נמוך יותר, אבל לא פחות מ- 35 ס"מ מפני הרצפה, אם רחבה לא גדול מ- 20 ס"מ והיא נמצאת קרוב לקצה  הכנף;

 

(ג)זכוכית בהתאם לתקן ישראלי 1099 חלק 1.

 

 (10)ידיות הדלת יורכבו בגובה של 1.00 מטר מעל פני הרצפה;

(11)צורת הידית תאפשר ליד גריפה חזקה ונוחה, אבל לא תותר הצורה העגולה;

(12)הידית תימצא במרחק לא פחות מ- 5 ס"מ ממישור כנף הדלת, לכל ארכה;

(13)בגובה הידית יורכב, משני צדי הכנף ולרחבה, מוט או צינור אפקי שקטרו לא יהיה גדול מ- 30 מ"מ;

(14)המרחק בין מישור הכנף האמורה ובין המוט או הצינור האמור יהיה לפחות 5 ס"מ

 

פרוזדורים ומעברים

 

8.08 הפרוזדורים והמעברים המשמשים בבנין ציבורי לתנועת הקהל רחבם החפשי בין הקירות לא יפחת מ- 1.50 מטר.

 

 

 

מפלסי הרצפה וכבשים פנימיים

 

 

8.09 (א) מפלס רצפת הקומה שבה נמצאת דלת הכניסה לבנין ציבורי בכל המקומות המשמשים קהל יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד הדלת האמורה.

 

(ב)מפלס הרצפה של קומה בבנין יהיה בגובה של מפלס הרצפה על יד דלת הכניסה למעלית בקומה האמורה.

 

(ג)במקרה שלא ניתן למלא אחרי  ההוראות שבסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ובקומה קיימים מפלסי רצפה בגבהים שונים, יותקנו כמעברים ביניהם כבשים אשר שיפועם לא יעלה על 1:12 ועליהם יחולו כל הוראות שבסעיף80.4 (ב)

 

(ד)על אף האמור בסעיף קטן (ג) מותר יהיה להתקין כבש בשיפוע יותר גדול בתנאים הבאים:

 

(1)  ארכו של הכבש האמור לא יעלה על 2.50 מטרים;

(2)  שיפועו לא יעלה על 1:8.האתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)