ארגון הגג של ארגוני הנכים ונכים בלתי מאוגדים
הגדל טקסטהקטן טקסט

התקנת מעלית וחדר מדרגות

10 (א) בבנין ציבורי א' המכיל למעלה מקומה אחת, תתוקן מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

 

(ב) בבנין ציבורי ב' המכיל למעלה מקומה אחת, כאשר הקומה האמורה בסעיף

 8.02 (ב) אינה קומת קרקע תותקן לקומה האמורה מעלית לפי האמור בסעיף 8.11 וחדר מדרגות לפי האמור בסעיף 8.12.

 

מבנה המעלית

 

8.11 (א)המעלית המיועדת לנכים תשמש גם לאנשים אחרים והיא תיחשב כאחת המעליות הדרושות בבנין על פי כל חוק.

 

(ב)לגבי המעליות לנכים יתמלאו התנאים הבאים:

 

(1)  תתוקן מעלית אחת לפחות;

(2)  בבנין ציבורי א' ששטחו הכולל עולה על 5,000 מ"ר ינתקנו שתי מעליות לפחות;

(3)  מידותיהן הפנימיות המינימליות תהיינה:

(א) העומק, שהוא המרחק בין המישור הפנימי של כנף הדלת של המעלית ובין הקיר או כנף הדלת ממול, יהיה 1.46 מטר;

(ב) הרוחב, שהוא מרחק בין הקירות הניצבים לדלת האמורה יהיה 1.07 מטר;

(4)  דלת המעלית ודלת הכניסה למעלית או הדלת המשמשת לשתי המטרות האמורות גם יחד תהיה דלת הזזה;

(5)  הרוחב החפשי בפתח של הדלתות האמורות יהיה 80 ס"מ לפחות;

(6)  לאורך קירות תא המעלית יותקן בית אחיזה בגובה של 1.00 מטר מעל רצפת התא;

(7)  בית האחיזה האמור לא יבלוט יותר מ- 4 ס"מ ממישור קירות התא;

(8)  חתך בית אחיזה יהיה מלבני ומידותיו 1 ס"מ על 7.5 ס"מ;

(9)  קירות תא המעלית יהיו עשויים או מצופים חומר העומד בפני דפיקות של עגלות נכים, לפחות עד גובה של 1.00 מטר מרצפת התא

(10) תא המעלית יהיה מאורר;

(11) ייעשו הסידורים שתא המעלית ייעצר בקומות בדייקנות של לפחות 15 מ"מ ביחס למפלס הרצפה;

(12) השטח בחזית של דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יהיה חפשי ונוח לתנועה, ועמקו, שהוא המרחק בין המישור החיצון של כנף דלת הכניסה למעלית ובין הקיר ממול בפרוזדור או במעבר האמור, יהיה לפחות 1.50 מטר;

(13) בקומת הקרקע ובקומות שבהן התנועה היא גדולה, עמקו של השטח האמור בסעיף קטן (12) יהיה לפחות 2.20 מטרים;

(14) יותקן מנגנון סגירה של הדלתות האמורות באופן שמהירות הסגירה לא תעבור 0.40 מטר/שניה;

(15) במעלית שבה הדלתות האמורות נסגרות אוטומטית ולא קיימת עין אלקטרונית המאפשרות בקורת על סגירתן, יותקן מיתקן השהיה המאיר את הדלתות פתוחות למשך זמן של 7 שניות;

(16) תתוקן מערכת נצירה מוקדמת להבטחת יתר של דלתות;

(17) בתא המעלית האמורה תהיה מערכת חירום ואזעקה;

(18) כל הכפתורים הנמצאים בתא האמור, לרבות אלה המשמשים  להפעלת המעלית, יהיו בולטים מהקיר,  פניהם ישרים או קעורים, עגולים ובעלי קוטר של לא פחות מ- 20 מ"מ;

(19) הכפתורים האמורים יימצאו בגובה של 1.30 מטר בערך מעל רצפת התא;

(20) בקרבת דלת הכניסה למעלית בפרוזדור או במעבר יותקנו האבזרים והסימנים הבאים:

 

(א)כפתור שעל ידי לחיצתו מואר הכתוב: " מעלית באה" ו" מעלית בשימוש";

(ב)חץ מואר המראה כיוון תנועה של המעלית;

(ג)רם – קול או פעמון המשמיע קול מסויים המסמל התקרבות המעלית לרצפת הקומה, או סידור דומה;

(ד)מיתקן דומה לאמור בפיסקה (ג) המשמיע קול מסויים כאשר המעלית עולה וקול אחר כאשר היא יורדת;

(ה)הכפתור כאמור בפיסקה (א) יותקן בגובה של 1.30 מטר מעל פני הרצפה

 

(21) בתוך תא המעלית, מעל הדלת, יוארו המספרים בספרות רומיות או ערביות, המסמנים קומות הבנין האמור, בסירוגין, תוך תנועת המעלית, והם ייראו מכל מקום בתא;

(22) בבתי חולים, במוזיאון, בבתי מלון, בחנויות כל-בו, יאותר בתאי המעליות האמורים מקום למודעות הדרכה על מקום הימצאם של חלקי הבנין השונים ויעודם.

 

חדר מדרגות (תיקון התשמ"ב)

 

8.12 לגבי חדר מדרגות יתמלאו התנאים הבאים:

 

(1)  שלח המדרגה לא יפחת מ- 26 ס"מ;

(2)  רום המדרגה לא יהיה גבוה מ- 16.5 ס"מ ולא יפחת מ- 10 ס"מ;

(3)  בכל אחד ממהלכי המדרגות יישמר קצב אחיד של השלחים והרומים;

(4)  לא יותרו מדרגות עם אפים, אשר עביים יפחת מ- 7 ס"מ;

(5)  לא יורשו רומים פתוחים;

(6)  פני השלח לא יהיו חלקים מדי;

(7)  כל מהלך מדרגות לא יעלה יותר גבוה מ- 1.85 מטר, ואולם אם מתקנת מעלית בבנין, תותר הקמת מהלך מדרגות בן 16 מדרגות בגובה רום מכסימלי של 17.5 ס"מ או של עד 22 מדרגות בגובה רום מכסימלי של 15.5 ס"מ;

(8)  לא יהיו במהלך מדרגות אחד פחות מ- 3 מדרגות;

(9)  פונה הקיר במשטח שבקצה העליון של מהלך המדרגות בזווית, תהיה הפינה האמורה מרוחקת מקצה השלח של המדרגה העליונה במהלך האמור 30 ס"מ לפחות;

       (10)יותקן משני צדי המדרגות האמורות מעקה, בין אם יש קירות משני צדדיהן או מצד אחד ובין שאין;

(11) במקום שיש קירות כאמור יורשה להתקין לארכם מסעד בלבד במקום מעקה;

(12) במשטחי ביניים יימשך מסעד כאמור לאורך הקירות מסביב וכמאוזן;

(13) מעקה עם בית אחיזה או מסעד בלבד יבלוט מקצה שלח המדרגה העליונה והתחתונה במהלך המדרגות לפחות 30ס"מ ובחלקו הארוך הוא יהיה אפקי;

(14) המישור העליון של בית האחיזה יהיה בגובה כנדרש בתקן הישראלי ת"י 1142;

(15) צורתו של בית אחיזה יהיה עגול בעל קוטר של בין 40 מ"מ עד 50 מ"מ או צורה אחרת המאפשרת ליד גריפה חזקה ונוחה;

(16) לאורך הקירות יהיה המרחק בין הקיר ובין בית אחיזה 4 ס"מ לפחות ולא יותר מ- 8 ס"מ;

(17) יותר להתקין מסעד בתוך שקע של קיר, אם יתמלאו התנאים הבאים:

 

(א)במישור העליון של המסעד יימצא לפחות 8 ס"מ מתחת לתקרת השקע האמור;

(ב)המרחק המינמלי בין המסעד ובין הקיר הפנימי של השקע האמור יהי 4 ס"מ;

(ג)המישור התחתון של המסעד יהיה מורם לפחות 4 ס"מ מעל תחתית השקע האמור;

 

(18)כל הצינורות, האביזרים וכיוצא באלה, המחברים מסעד  אל הקיר או אל המעקה או אל דפנות השקע, יימצאו במישור התחתון של המסעד האמור ומתחתיו;

(19) האור בחדר המדרגות הבא דרך חלונות או מתאורה מלאכותית יהיה אחיד ועוצמת ההארה שלי תהיה 100 לוקס במישור של 75 ס"מ מעל פני כל שלח של מדרגה.האתר אינו אחראי לתוכן האמור ו/או הפרסום באתר. אין להסתמך על האמור באתר לשום עניין אלא על החוק, התקנות והפסיקה בלבד. לייעוץ משפטי אישי נא לפנות לארגון הגג. אתר זה פועל על מערכת שופ פקטורי
Hosted by sPD.co.il - אחסון אתרים
ארגון הגג של ארגוני הנכים בישראל, רח' אבן גבירול 30, לונדון מיניסטור, ת"א מיקוד 64078, טל: 03-5238799 , 03-5273757 פקס: 03-5240265 כל הזכויות שמורות לארגון הגג(C)